Voor ouders

Ouderbetrokkenheid

De ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. We zien ouders op IKC De Arke als partners!

Vertrouwen en respect

Ouders en leerkrachten vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het is dus erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school en de ontwikkeling van uw kind(eren). We proberen daartoe zo veel mogelijk contactmomenten te creëren en u als ouder zo goed mogelijk te informeren.

Ouders/verzorgers zijn altijd van harte welkom en worden o.a. middels de inloopmiddagen, startgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, ouderpanel, ouderavonden en themabijeenkomsten nadrukkelijk uitgenodigd het kindcentrum binnen te komen.

Uit de ouderenquête komt naar voren dat ouders/verzorgers tevreden zijn over De Arke en het personeel. Ouders doen mee aan de activiteiten die het kindcentrum organiseert. Ook heeft IKC De Arke een meedenkende medezeggenschapsraad en een actieve ouderraad.