Voor ouders

MR & Ouderpanel

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het kindcentrum (onderwijs).

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan IKC De Arke is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op het onderwijs. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Op bovenschools niveau functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor verdere informatie verwijzen we u naar de IKC-gids.

Ouderpanel

In het ouderpanel vinden panelgesprekken plaats. Dit zijn klankbordgesprekken over bepaalde thema’s. Zo’n panelgesprek wordt gehouden met een kleine groep ouders en medewerkers van IKC De Arke.

Het doel van een ouderpanel is de ouderbetrokkenheid vergroten en een breed draagvlak creëren, wat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van het kindcentrum.

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met een Ouderpanel Integraal Kindcentrum, waarin meegedacht wordt over de ontwikkelingen en vormgeving van ons IKC.

In het schooljaar 2019-2020 is ook een ouderpanel Verkeersveiligheid opgericht.

Het ouderpanel “Verkeersveiligheid” en de werkgroep “IKC en Verkeersveiligheid” hebben de knelpunten die ons zorgen baren, tijdens het halen en brengen van de kinderen, geïnventariseerd en mogelijke oplossingen aangedragen.

Vervolgens zijn deze punten besproken in het teamoverleg en is er een uitnodiging gestuurd naar de wethouder van Verkeer en mevr. B.Tymstra van de gemeente de Fryske Marren, om met hen de knelpunten te bespreken. Op maandag 27 januari 2020 kwamen zij rond 14.15 uur langs om de verkeersdrukte in ogenschouw te nemen en met het ouderpanel en de werkgroep in gesprek te gaan. De reactie van de gemeente op de door het ouderpanel en werkgroep genoemde knelpunten en eventuele aangegeven oplossingen is hier te lezen:

Reactie gemeente