Voor ouders

MR & Ouderpanel

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het kindcentrum (onderwijs).

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan IKC De Arke is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op het onderwijs. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Op bovenschools niveau functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor verdere informatie verwijzen we u naar de IKC-gids.

Ouderpanel

In het ouderpanel vinden panelgesprekken plaats. Dit zijn klankbordgesprekken over bepaalde thema’s. Zo’n panelgesprek wordt gehouden met een kleine groep ouders en medewerkers van IKC De Arke.

Het doel van een ouderpanel is de ouderbetrokkenheid vergroten en een breed draagvlak creëren, wat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van het kindcentrum.