Onderwijs

Ontwikkeling

IKC De Arke stemt het aanbod en het onderwijs af op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met verschillen in de ontwikkeling van kinderen.

Ondersteuning binnen het kindcentrum

Voor de ondersteuning binnen het kindcentrum is er een intern begeleider voor de ondersteuning in de leeftijd van 0 – 13 jaar. De intern begeleider is daarnaast orthopedagoog voor de ondersteuning van kinderen binnen het gehele kindcentrum.

We volgen de kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar in een doorgaande ontwikkelingslijn middels een ontwikkelingsvolgmodel. We maken hierbij gebruik van de Leer- en ontwikkelingslijnen van Parnassys (0-7 jaar). In de kinderopvang zijn de medewerkers van de peutergroepen geschoold in voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE). Het aanbod voor de kinderen met een VVE-indicatie in de peutergroepen wordt, indien nodig, uitgebreid in de groepen 1 en eventueel 2 voor een doorgaande ontwikkelingslijn.

Kindcentrum

In het kindcentrum worden de kinderen dagelijks geobserveerd door de pedagogisch medewerkers (opvang) en de groepsleerkrachten (onderwijs). Met behulp van methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem houden we de vorderingen van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 bij op het gebied van functieontwikkeling, taal, lezen en rekenen. Tijdens de horizontale monitoring monitoren de leerkrachten uit de verschillende bouwen gezamenlijk de ontwikkeling van de kinderen. De leerresultaten en het functioneren in de groep worden opgenomen in het digitale leerlingvolgsysteem (Parnassys). De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de groepen 1 t/m 8 wordt in kaart gebracht met behulp van de vragenlijsten van Kanvas, behorend bij “De Kanjertraining”.

Voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind is een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen belangrijk. Daarnaast maken we gebruik van onderstaande cyclus om de ontwikkeling van de kinderen systematisch te analyseren en te evalueren.