Ouderpanel

In het ouderpanel vinden panelgesprekken plaats. Dit zijn klankbordgesprekken over bepaalde thema’s. Zo’n panelgesprek wordt gehouden met een kleine groep ouders en medewerkers van IKC De Arke.

Het doel van een ouderpanel is de ouderbetrokkenheid vergroten en een breed draagvlak creëren, wat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van het kindcentrum.

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met een Ouderpanel Integraal Kindcentrum, waarin meegedacht wordt over de ontwikkelingen en vormgeving van ons IKC.

Pagina delen: