Ouderpanel

In het ouderpanel vinden panelgesprekken plaats. Dit zijn klankbordgesprekken over bepaalde thema’s. Zo’n panelgesprek wordt gehouden met een kleine groep ouders.

Het doel van een ouderpanel is de ouderbetrokkenheid vergroten en een breed draagvlak creëren, wat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van de school.

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met een Ouderpanel Ouderbetrokkenheid. Het ouderpanel heeft, samen met de werkgroep ouderbetrokkenheid, meegeholpen met het voorbereiden van de ouderavonden. Daarnaast hebben zij meegedacht over hoe we de uitgangspunten voor ouderbetrokkenheid bij ons op school vorm kunnen geven.

 

Pagina delen: