Samen met ouders!

Ouderbetrokkenheid

De ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. We zien ouders op IKC De Arke als partners!

Ouders en leerkrachten vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het is dus erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school en de ontwikkeling van uw kind(eren). We proberen daartoe zo veel mogelijk contactmomenten te creëren en u als ouder zo goed mogelijk te informeren.

De keuze vanuit ouders om te kiezen voor IKC De Arke wordt hoofdzakelijk gemaakt vanwege de goede naam, het gekozen onderwijsconcept (leerstofjaarklassensysteem) en de bereikbaarheid. Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld. Meer dan de helft is tweeverdiener. Door de diversiteit van ouders merken wij hoe belangrijk laagdrempeligheid is. Ouders maken gemakkelijk contact.

Ouders/verzorgers zijn altijd van harte welkom en worden o.a. middels de inloopmiddagen, startgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, ouderpanel, ouderavonden en themabijeenkomsten nadrukkelijk uitgenodigd het kindcentrum binnen te komen.

Uit de ouderenquête (DUO 2017) komt duidelijk naar voren dat ouders/verzorgers tevreden zijn over De Arke en het personeel. Ouders doen mee aan de activiteiten die het kindcentrum organiseert. Ook heeft IKC De Arke een meedenkende medezeggenschapsraad en een actieve ouderraad.

Pagina delen: