Geledingen

De Arke stelt een actieve oudervertegenwoordiging op prijs. Ouderbetrokkenheid helpt bij het creëren van een open en positief klimaat op een school. Ook de Arke kan niet zonder betrokken ouders die interesse tonen in de ontwikkeling van zowel hun kind als die van de school. Actief meedenken over verschillende onderwerpen, helpen in het leerproces van de kinderen en het mee-organiseren van activiteiten kan op verschillende manieren. Ouders kunnen zitting hebben in één van de geledingen: de medezeggenschapsraad, de klankbordgroep of de ouderraad.

De medezeggenschapsraad

Via de (verplichte) medezeggenschapsraad zijn ouders en het personeel betrokken bij het beleid van de school. Bij de Arke bestaat de MR uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Sandra Schouwenaars oudergeleding (voorzitter)     
Robert van der Bij oudergeleding
Rudy van Rhee   oudergeleding
Inge Regts oudergeleding
Anthonia Eppinga personeelsgeleding
Eelkje Loopik personeelsgeleding
Yris Manders personeelsgeleding
Pieter Dijkstra personeelsgeleding

 

De MR heeft de volgende rechten:

Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

In de praktijk betekent dit dat de MR erop toeziet dat het beleid van de school wordt uitgevoerd. De MR heeft geen zeggenschap over specifieke situaties en individuele cases.

Wat doet de MR voor de ouders?

In de MR hebben 4 ouderleden zitting. Zij treden op als vertegenwoordiging van alle ouders. Zij denken mee met vraagstukken en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Zo had de MR in het schooljaar 2013-2014 ondermeer de taak om de procedures rondom de (eventuele) invoering van het continurooster te bewaken. In 2014-2015 ligt de focus op de evaluatie van het continurooster en communicatie naar ouders.

Nieuw dit schooljaar: de MR houdt ouders via de nieuwsbrief van school op de hoogte over de vergaderingen en andere relevante zaken.

Heeft u vragen over de MR of over het beleid van school? Dan kunt u zich wenden tot één van de leden. Ook is het mogelijk om per e-mail contact te leggen: mr.arke@cbo-meilan.nl

Zelf zitting nemen in de MR?

De ouderleden van de MR worden in principe gekozen voor een periode van 3 jaar. Herverkiezing is mogelijk. Ouders mogen via een verkiezing hun voorkeur aangeven. Zodra er vacatures zijn, wordt dit door school aan de ouders kenbaar gemaakt. Het hebben van kinderen op school is een voorwaarde voor zitting in de MR als ouderlid.

De Ouderraad

De ouderraad, bestaande uit uitsluitend ouders van ingeschreven kinderen op de Arke, ondersteunt De Arke actief bij school brede activiteiten. Hierbij valt te denken aan het organiseren van o.a. schoolfeesten, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het voorleesontbijt. Echter, ook het geven van hulp bij ouderavonden of informatieavonden op school kan tot het takenpakket van de ouderraad behoren. Gemiddeld 1 keer per maand komen de leden van de ouderraad samen om te vergaderen.

Wie neemt deel in de Ouderraad?

Dorie Wijnbergen(Voorzitter) 
Menno Bakker  (Secretaris)
Christian Bouwmeester (vice-voorzitter)
Bridget Hoekstra
Sandra Reitsma
Janke Jongschaap
Bianca Hummel
Sandra Lautenbach
Suzanne Boeijen

 

 

Pagina delen: